Notis Hakcipta

  • Semua perkara berkaitan dengan laman web ini termasuklah rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian dan sumber berkod adalah tertakluk kepada hakcipta UUM atau Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM selain jika dimaklumkan sebaliknya.
  • Tiada bahagian dari isi kandungan atau bahan yang terdapat di dalam laman web ini boleh kembali dihasilkan, dilesenkan, dijual, diterbitkan, disalurkan, diubah, diadaptasi, dipaparkan secara umum, dipancarkan (termasuk simpanan dalam sebarang medium elektronik samada berbentuk kekal atau sementara untuk apa tujuan sekalipun sepertimana dibenarkan disini) tanpa kebenaran bertulis dari Universiti atau Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM.

 

Kongsi :